20
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Thành Lũy ♂
Cha Nguyễn Hoàng (Cho)

Mẹ

Trần thị Tiến ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Lành ♀
02 Nguyễn thị Qui ♀
03 Nguyễn văn Thành ♂
05 Nguyễn văn Tòn ♂