30
tháng Hai, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Ngọc Châu ♂ ch
Cha Nguyễn Ngọc Đại ♂ ch

Mẹ

Lê thị Hiệp ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Ngọc Nghĩa ♂
03 Nguyễn Ngọc Minh ♂
04 Nguyễn thị Ngọc Lài ♀