10
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Kim Hưng ♀
Cha Nguyễn Tiếng Lực (Phát)

Mẹ

Võ thị Quyễn ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn văn Chấn ♂ ch
03 Phillip Nguyễn (Phước)
04 Nguyễn văn Hùng ♂
05 Nguyễn văn Hữu ♂
06 Nguyễn Văn Hạnh ♂
07 Nguyễn văn Phú ♂
08 Nguyễn thị Kim Cúc ♀

Chồng 1
Trịnh Tính ♂


Con
01. Trịnh Nguyễn Quỳnh Trang (Vy)