13
tháng Sáu, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Mến ♀ ch
Tên gọiPhẩm
 
Cha Nguyễn Cũng ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Cũng ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Cũng (Mậu) ch
02 Nguyễn thị Đặng ♀ ch
03 Nguyễn Ân ♂ ch
05 Nguyễn Công Đính (Danh) ch
06 Nguyễn Công Chính (Bông) ch

Chồng 1
Trần Lộ ♂ ch


Con
01. Trần Phẩm ♂ ch
02. Trần văn Miên (3 Phấn)
03. Trần thị Xuân Hương ♀