12
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Lơn ♂ ch
Cha Nguyễn Hảo ♂ ch

Vợ không rõ 

Con
01. Nguyễn Định ♂ ch
02. Nguyễn Ba ♂ ch
05. Nguyễn thị Mẹo (6 Mẹo)