30
tháng Hai, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Lệ Thảo ♀
Cha Nguyễn Trọng Lộc ♂

Mẹ

Nguyễn thị Minh ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Thanh Thúy ♀
03 Nguyễn thị Thanh Trúc ♀
04 Nguyễn Thanh Trí ♂