20
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Đó ♂ ch
Tên gọiRằm
 
Cha Cao tổ Nguyễn Mai ♂ ch

Mẹ

không rõ ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Gẵng ♂ ch

Vợ 1
không rõ ♀ ch


Con
01. Nguyễn Đó (Rày) ch