5
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Năng ♂ ch
Tên gọiHoa
 
Cha Nguyễn Miền ♂ ch

Mẹ

Đặng thị Miền ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Miền (Khôi) ch
02 Nguyễn Bớm (Sợi) ch
04 Nguyễn thị Găng (Kiều) ch

Vợ 1
Phạm thị Ngọc (Hoa) ch


Con
01. Nguyễn Trung Hoa ♂ ch
02. Nguyễn thị Búp ♀
03. Nguyễn Minh Nghĩa ♂
05. Nguyễn Xa ♂
06. Nguyễn thị Mai ♀