18
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Găng ♀ ch
Tên gọiKiều
 
Cha Nguyễn Miền ♂ ch

Mẹ

Đặng thị Miền ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Miền (Khôi) ch
02 Nguyễn Bớm (Sợi) ch
03 Nguyễn Năng (Hoa) ch

Chồng 1
Thơ ♂