24
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Ngô Khanh ♂
Cha Ngô Mành ♂

Mẹ

Đoàn thị Nhữ ♀

Vợ 1
Hồ thị Bê ♀


Con
01. Ngô Thanh Việt ♂
02. Ngô Minh Vương ♂