18
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Sẳn ♂ ch
Cha Nguyễn Tới (2 Xử) ch

Mẹ

Trương thị Tới ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Xử ♂ ch

Vợ 1
Lê thị Sàng ♀ ch


Con
02. Nguyễn thị Sẳn ♀
03. Nguyễn thị Trưa (Chiều)
05. Nguyễn Thanh (Be)
09. Nguyễn thị Mười (Nần)
10. Nguyễn Ngần (Út)