25
tháng Mười, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Xích ♂ ch
Tên gọiNguyện
 
Cha Nguyễn Xử ♂ ch

Mẹ

Võ thị Ngữ ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Xự (Vàng) ch
02 Nguyễn thị Xê ♀ ch

Vợ 1
Nguyễn thị Hiền (Triên)


Con
01. Nguyễn thị Triên ♀
02. Nguyễn văn Chúng ♂ ch
03. Nguyễn thị Đúng ♀
04. Nguyễn thị Thủy ♀
05. Nguyễn Hửu Việt ♂
06. Nguyễn thị Thúy ♀