25
tháng Mười, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Phạm thị Sáu ♀
Cha Phạm Chuột (Vàng) ch

Mẹ

Nguyễn thị Xự (Vàng) ch

Anh chị em ruột
01 Phạm Vàng ♂
02 Phạm Hừng ♂
03 Phạm thị Thu ♀
04 Phạm Năm (5 Điếc)
06 Phạm thị Xí ♀
07 Phạm thị Nhỏ ♀ ch
08 Phạm thị Chút ♀ ch
09 Phạm thị Nước ♀