18
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Chúng ♂ ch
Cha Nguyễn Xích (Nguyện) ch

Mẹ

Nguyễn thị Hiền (Triên)

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Triên ♀
03 Nguyễn thị Đúng ♀
04 Nguyễn thị Thủy ♀
05 Nguyễn Hửu Việt ♂
06 Nguyễn thị Thúy ♀

Vợ 1
Nguyễn thị Ảnh ♀


Con
01. Nguyễn thị Luyến ♀