8
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Phạm Tấn Tuấn ♂ ch
Cha Phạm Năm (5 Điếc)

Mẹ

Bùi thị Cúc ♀

Anh chị em ruột
02 Phạm thị Tú ♀
03 Phạm Tấn Sen ♂
04 Phạm Tấn Điệp ♂
05 Phạm Tấn Tươi ♂
06 Phạm thị Bích Đẹp ♀
07 Phạm thị Cẩm Nhung ♀