30
tháng Hai, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Chiến ♂
Cha Nguyễn Hiên ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Tám ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Nguyệt ♀
03 Nguyễn văn Vũ ♂
04 Nguyễn thị Xuyến ♀
06 Nguyễn thị Liên ♀
07 Nguyễn thị Thu Thủy ♀

Anh chị em cùng mẹ khác cha
01 Nguyễn văn Giỏi ♂