11
tháng Tám, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Lê Dứt ♂

Vợ 1
Nguyễn thị Khuyên (Rân) ch


Con
01. Lê thị Xuân ♀
02. Lê thị Hoa ♀
03. Lê (Huỳnh) thị Tươi ♀