8
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Lê (Huỳnh) thị Tươi ♀
Cha Lê Dứt ♂

Mẹ

Nguyễn thị Khuyên (Rân) ch

Anh chị em ruột
01 Lê thị Xuân ♀
02 Lê thị Hoa ♀

Anh chị em cùng mẹ khác cha
05 Huỳnh Quang Thanh ♂
06 Huỳnh Quang Tịnh ♂ ch
07 Huỳnh thị Kim Phương ♀
08 Huỳnh Quang Hạnh ♂