11
tháng Tám, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần thị Nương ♀ ch

Chồng 1
Nguyễn Xứng (Lợi) ch


Con
01. Nguyễn văn Lợi (Ngọc Sơn)
02. Nguyễn văn Cường ♂ ch
03. Nguyễn thị Thắm ♀
04. Nguyễn văn Đào ♂
05. Nguyễn văn Đạo ♂
06. Nguyễn thị Thảo (Nhỏ)