25
tháng Mười, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Đào ♂
Cha Nguyễn Xứng (Lợi) ch

Mẹ

Trần thị Nương ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn văn Lợi (Ngọc Sơn)
02 Nguyễn văn Cường ♂ ch
03 Nguyễn thị Thắm ♀
05 Nguyễn văn Đạo ♂
06 Nguyễn thị Thảo (Nhỏ)

Vợ 1
Lê thị Ái ♀


Con
01. Nguyễn thị Xanh ♀
02. Nguyễn Thanh Xuân ♂
03. Nguyễn thị Hương ♀