24
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Cường ♂ ch
Cha Nguyễn Xứng (Lợi) ch

Mẹ

Trần thị Nương ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn văn Lợi (Ngọc Sơn)
03 Nguyễn thị Thắm ♀
04 Nguyễn văn Đào ♂
05 Nguyễn văn Đạo ♂
06 Nguyễn thị Thảo (Nhỏ)