10
tháng Mười Một, năm Nhâm Dần

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Đạo ♂
Cha Nguyễn Xứng (Lợi) ch

Mẹ

Trần thị Nương ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn văn Lợi (Ngọc Sơn)
02 Nguyễn văn Cường ♂ ch
03 Nguyễn thị Thắm ♀
04 Nguyễn văn Đào ♂
06 Nguyễn thị Thảo (Nhỏ)