11
tháng Tám, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Lê thị Ái ♀
Cha Lê Tiền ♂

Mẹ

Võ thị Tiền ♀

Chồng 1
Nguyễn văn Đào ♂


Con
01. Nguyễn thị Xanh ♀
02. Nguyễn Thanh Xuân ♂
03. Nguyễn thị Hương ♀