20
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Bùi thị Nị ♀
Cha Bùi văn Tuyên ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Điền (Đồng)

Anh chị em ruột
01 Bùi văn Thập ♂ ch
02 Bùi văn Thám ♂ ch
03 Bùi thị Lan Hương ♀
04 Bùi thị Ninh ♀ ch
06 Bùi văn Nì ♂
07 Bùi văn Thắng ♂
08 Bùi thị Nhi ♀
09 Bùi thị Nhé ♀
10 Bùi thị Nhàn ♀