9
tháng Chín, năm Nhâm Dần

Tết Trùng cửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Sớm ♂ ch
Cha Nguyễn Lên ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Lên ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Khánh ♂ ch
02 Nguyễn On ♂ ch

Vợ không rõ 

Con
01. Nguyễn Sớm ♂
02. Nguyễn Chữ ♂
03. Nguyễn Nghĩa ♂