8
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Trinh ♀
Cha Nguyễn Đắt ♂

Mẹ

Nguyễn thị Nữ ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Trang ♀
02 Nguyễn Ngọc Trãi ♂
04 Nguyễn Ngọc Trọng ♂

Chồng 1
Nguyễn Chánh Hưng ♂


Con
01. Nguyễn Ngọc Kiều Trâm ♀
02. Nguyễn Ngọc Kiều Nhi ♀