20
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Bảy ♀
Cha Nguyễn văn Đìa (Thả) ch

Mẹ

Lê thị Lá (bà Thả) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Thả (chú Hoa) ch
03 Nguyễn thị Cuống (Bốn)
04 Nguyễn văn Năm ♂ ch
05 Nguyễn thị Sáu ♀ ch
07 Nguyễn thị Tám ♀ m
08 Nguyễn Hùng (9 Hùng)
09 Nguyễn thị Đủ ♀ ch
10 Nguyễn thị Tư ♀

Chồng 1
Phạm văn Ái (2 Thoảng) ch


Con
01. Phạm On ♂

Chồng không rõ 

Con
02. Phạm thị Mẫn ♀