1
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Kiều Quốc Khánh ♂
Tên gọiKen
 
Cha Nguyễn Hửu Hoàng Nam ♂

Mẹ

Kiều thị Vân ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Kiều Trúc Ly ♀