10
tháng Mười Một, năm Nhâm Dần

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Kim Liên ♀

Chồng 1
Nguyễn Diên (2 Ẩn) ch


Con
01. Nguyễn Đức Toàn ♂
02. Nguyễn thị Bé Thu ♀
03. Nguyễn thị Xuân Sang ♀
04. Nguyễn thị Thanh Trang ♀
05. Nguyễn văn Trí ♂