15
tháng Năm, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Võ thị Thưởng ♀

Chồng 1
Nguyễn Mao (Mô) ch


Con
01. Nguyễn Chánh ♂ ch
02. Nguyễn văn Tuấn ♂
03. Nguyễn thị Triều (Thu)
04. Nguyễn thị Thủy ♀
05. Nguyễn văn Đạt ♂
06. Nguyễn thị Liên (bé Liên)