1
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Triều ♀
Tên gọiThu
 
Cha Nguyễn Mao (Mô) ch

Mẹ

Võ thị Thưởng ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Chánh ♂ ch
02 Nguyễn văn Tuấn ♂
04 Nguyễn thị Thủy ♀
05 Nguyễn văn Đạt ♂
06 Nguyễn thị Liên (bé Liên)

Chồng 1
Lê văn Lễ ♂


Con
01. Lê thị Minh Hiền ♀
02. Lê thị Tâm Đoan ♀