1
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Liên ♀
Tên gọibé Liên
 
Cha Nguyễn Mao (Mô) ch

Mẹ

Võ thị Thưởng ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Chánh ♂ ch
02 Nguyễn văn Tuấn ♂
03 Nguyễn thị Triều (Thu)
04 Nguyễn thị Thủy ♀
05 Nguyễn văn Đạt ♂

Chồng 1
Võ Minh Văn ♂


Con
01. Võ thị Bích Liễu ♀
02. Võ Minh Quân ♂