10
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Phạm thị Minh Tâm ♀
Cha Phạm Xương ♂

Mẹ

Lê thị Mi (Xương)

Anh chị em ruột
01 Phạm Ngọc Duy ♂
03 Phạm thị Diễm ♀
04 Phạm Tấn Phúc ♂
05 Phạm thị Diệu Hiền ♀

Chồng 1
Hồ văn Tuấn ♂