30
tháng Hai, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Chí Tân ♂
Tên gọiKiểng
 
Cha Nguyễn Mùa (5 Danh) ch

Mẹ

Nguyễn thị Thiệt (Thanh) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Chí Thanh ♂
03 Nguyễn thị Thu Phượng (Liện)

Vợ 1
Phan Dân Thanh Bình ♀


Con
01. Nguyễn Phan Thanh Trúc ♀
02. Nguyễn Phan Dân Trúc ♀