18
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Ngọc Châu ♂ ch
Tên gọiThích Trí Diệu
 
Cha Nguyễn Viện ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Bang ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Ngọc Đông (ông 3 Đông) ch
03 Nguyễn thị Tụ (bốn Trung) ch
04 Nguyễn Bửu ♂ ch
06 Nguyễn Ngọc Khanh (ông Bảy, pháp danh Chí Trương)
07 Nguyễn thị Tăng (tám Tăng)