25
tháng Mười, năm Quý Mẹo

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Tụ ♀ ch
Tên gọibốn Trung
 
Cha Nguyễn Viện ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Bang ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Ngọc Châu (Thích Trí Diệu) ch
02 Nguyễn Ngọc Đông (ông 3 Đông) ch
04 Nguyễn Bửu ♂ ch
06 Nguyễn Ngọc Khanh (ông Bảy, pháp danh Chí Trương)
07 Nguyễn thị Tăng (tám Tăng)

Chồng 1
Nguyễn Thiệt ♂ ch


Con
01. Nguyễn Minh Ngọc (2 Trung) ch
02. Nguyễn thị Chánh (chị 3)
03. Nguyễn thị Nhân (chị Bốn)
05. Nguyễn thị Hửu (chị Sáu)
06. Nguyễn Minh Chớ (7 Chớ)
07. Nguyễn thị Dễ (Hồng Thu) ch