25
tháng Mười, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trịnh văn Mạnh ♂
Cha Trịnh Sơn ♂

Mẹ

Nguyễn thị Liên ♀

Anh chị em ruột
02 Trịnh thị Lệ ♀
03 Trịnh thị Quyên ♀