11
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Ngọc Khanh ♂
Tên gọiông Bảy, pháp danh Chí Trương
 
Cha Nguyễn Viện ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Bang ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Ngọc Châu (Thích Trí Diệu) ch
02 Nguyễn Ngọc Đông (ông 3 Đông) ch
03 Nguyễn thị Tụ (bốn Trung) ch
04 Nguyễn Bửu ♂ ch
07 Nguyễn thị Tăng (tám Tăng)