5
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Lâm ♂ ch
Tên gọi7 Lâm
 
Cha Nguyễn Rày (Sành) ch

Vợ 1
Nguyễn thị Lâm ♀


Con
01. Nguyễn thị Lâm ♀
02. Nguyễn văn Ly ♂
03. Nguyễn Dương ♂ ch
04. Nguyễn thị Xuân ♀
05. Nguyễn thị Thạnh ♀