25
tháng Mười, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Trọng Nghĩa ♂
Cha Nguyễn Phúc ♂

Mẹ

Trịnh thị Kim Hương ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Yến Nương ♀
02 Nguyễn thị Yến Nga ♀
03 Nguyễn thị Yến Ngân ♀