25
tháng Mười, năm Quý Mẹo

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Ngọc Quốc ♂
Cha Nguyễn Văn Đại ♂

Mẹ

Trịnh thị Hoanh ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Ngọc Bảo ♂