25
tháng Mười, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Điện ♂ ch
Cha Nguyễn Quỳnh ♂ ch

Vợ 1Con
01. Nguyễn thị Thấy ♀
02. Nguyễn thị Đó ♀

 

Vợ 2Con
03. Nguyễn thị Bay ♀