16
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Dĩ ♂ ch
Cha Nguyễn Lưu ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Mô (bà Mô) ch

Anh chị em ruột
04 Nguyễn Mẫn ♂ ch
05 Nguyễn thị Kỹ ♀ ch

Anh chị em cùng cha khác mẹ
01 Nguyễn Sao ♂ ch
02 Nguyễn Sổ ♂ ch