18
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Thuận ♀ ch
Cha Nguyễn Thú ♂ ch

Mẹ

... (Thú) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Dung (Nghi) ch
02 Nguyễn thị Thông ♀ ch
04 Nguyễn Xang (Hò) ch
05 Nguyễn thị Nhan ♀ ch
06 Nguyễn thị Hồ ♀ ch

Anh chị em cùng cha khác mẹ
07 Nguyễn Ấm (Nhâm) ch
08 Nguyễn Thưởng (Một) ch
09 Nguyễn thị Nghiên (Dư, Ca) ch