3
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Phan Uy Vũ ♂
Cha Nguyễn Thái Sum ♂

Mẹ

Phan thị Hải ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Phan Thanh Huyền ♀
02 Nguyễn Phan Thục Anh ♀