5
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Kim Cúc ♀
Cha Nguyễn Tiếng Lực (Phát)

Mẹ

Võ thị Quyễn ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn văn Chấn ♂ ch
02 Nguyễn thị Kim Hưng ♀
03 Phillip Nguyễn (Phước)
04 Nguyễn văn Hùng ♂
05 Nguyễn văn Hữu ♂
06 Nguyễn Văn Hạnh ♂
07 Nguyễn văn Phú ♂

Chồng 1
Đào Duy Nam ♂


Con
01. Đào Nguyễn Khánh Vân ♀
02. Đào Nguyễn Thảo Trang ♀
03. Đào Duy Khang ♂