16
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Tường ♀ ch
Tên gọiSự
 
Cha Nguyễn Xang (Hò) ch

Mẹ

Trần thị Hồng (Hò) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Hò (Thành) ch
02 Nguyễn Nên (Hoa)
03 Nguyễn thị Nhường ♀

Chồng 1
Nguyễn Đa ♂