25
tháng Mười, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Phạm Sính ♀ ch
Tên gọibà Sao
 
Cha Phạm Sính ♂

Chồng 1
Nguyễn Sao ♂ ch


Con
02. Nguyễn thị Kỉnh (Kỳ)
03. Nguyễn Tuân (Tiên) (Lọ) ch
04. Nguyễn thị Quyền ♀
05. Nguyễn thị Sáu ♀