25
tháng Mười, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Dũng ♂
Tên gọiBin
 
Cha Nguyễn văn Duy (Quốc)

Mẹ

Trần Thị Nhẫn ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Anh Tuấn (Bôn)

Vợ 1
Nguyễn Đình Hải Uyên ♀


Con
01. Nguyễn văn Minh Long ♂