1
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Bùi Tấn Thảo ♂
Cha Bùi Thám ♂

Mẹ

Nguyễn thị Toại (3 Lường) ch

Anh chị em ruột
07 Bùi thị Thu Thuỷ ♀
08 Bùi thị Vân ♀
09 Bùi thị Bân ♀

Vợ 1
Đinh thị Lan ♀


Con
01. Bùi Minh Nhất ♂
02. Bùi Thảo Uyên ♀